Projektai

VEIK RIETAVE

Sukurta: 2019.11.18Galioja iki: 2020.05.27Peržiūrų: 204

Projektu „VEIK RIETAVE“  bus skatinama smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimąsis bei plėtra Rietavo mieste. Bendradarbiavimas tarp vietos gamintojų, verslo įstaigų, savivaldybės ir bendruomenės bei vietos gamintojų verslumą. Tam, kad pasiekti projekto tikslą įgyvendinimo metu vyks  mokymai, apvalaus stalo diskusijos, kad paslaugų teikėjai susirinkę kartu ar su lektoriumi galėtų vystyti idėjas ir galimybes turizmo ir verslo sferoje. Mokymai, kurie bus orientuoti į bendradarbiavimo stiprinimą, taip skatinant verslo plėtrą (Marketingas; 2. Klientų aptarnavimas; 3. Tautinio paveldo sertifikavimas; 2. Efektyvus bendradarbiavimas). Bendradarbiavimo renginys, kuris motyvuotų asmenis. Taip pat bus viešinami vietos produktai, kad užmegzti naujus kontaktus, plėtoti naujas iniciatyvas. 

Projekto tikslas - plėtoti Rietavo turizmo paslaugų teikėjų tinklą taip gerinant jų padėtį darbo rinkoje bei  Rietavo gyventojų įsitraukimo į turizmo sektorių didinimas.
Uždaviniai:
1. Įtraukti Rietavo miesto vietos paslaugų teikėjus ir produktų gamintojus į bendradarbiavimo tinklo veiklą;
2. Stiprinti bendradarbiavimo tinklo narių gebėjimus siekiant paskatinti verslo plėtrą;
3. Pristatyti ir viešinti tinklą, tinklo narių paslaugas siekiant gerinti jų padėtį rinkoje.

 

Veiklos:
Bendradarbiavimo renginiai:
• Apvalaus stalo diskusijų organizavimas, 5 renginiai po 4 val, po 18 dalyvių, viso 20 val.
• Organizuojami 4 temų mokymai: 1. Marketingas; 2. Klientų aptarnavimas; 3. Tautinio paveldo sertifikavimas; 4. Efektyvus bendradarbiavimas; 18 dalyvių;
• Konferencijų organizavimas, 2 renginiai; 60 dalyvių.
• Internetinės svetainės palaikymo darbai, sukurta 10 profilių (www.veik.rietave.lt).
Nurodytos veiklos yra susijusios su PFSA nurodytomis 10.4 veikla. Projektas orientuotas į gyventojų įsitraukimo į turizmo sektorių per tinklo tarp Rietavo miesto ir VVG „Rietavo iniciatyvos“ teritorijoje veikiančių viešojo sektoriaus institucijų, NVO ir verslo subjektų sukūrimą. Projektu norima paskatinti aktyvesnį bendruomenių ir visų gyventojų teikiančių paslaugas, gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes įsitraukimą į rinką. Sudaryti galimybę paslaugas teikiantiems asmenims keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus, tobulinti ir plėsti savo turistines paslaugas ar prekes, jas reklamuoti socialiniuose tinkluose, svetainėse ir platformose, renginiuose ir kt. priemonėmis, skatinti bendradarbiavimą. 
Tikslinės grupės:
1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Pagal verslo liudijimą, kuris galioja vienerius metus ar trumpiau, dirbantis asmuo priskiriamas šiai tikslinei grupei, jei jam verslo liudijimas atitinkamai veiklai yra išduotas pirmą kartą arba yra praėję ne mažiau  kaip 3 metai nuo anksčiau jam šiai veiklai išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos;
2. Ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki projektinio pasiūlymo pateikimo vietos veiklos grupei dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar partneriu) arba iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.

Į projekto veiklas tiesiogiai bus įtraukta 18 tikslinei grupei priskiriamų asmenų.

Siekiami rezultatai:
- Įkurtas vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų bendradarbiavimo tinklas veik.rietave; 
- Suorganizuotos 5 apvalaus stalo diskusijų;
- Suorganizuoti 4 mokymai vietos paslaugų teikėjams ir produktų gamintojams;
- Suorganizuotos 2 konferencijos tinklo narių veiklos viešinimui ir tobulinimui;
- Internetinės svetainės palaikymo darbai (www.veik.rietave.lt).

 

Projekto rėmėjai

Nėra įrašų

Kiti projektai