Profiliai / Lietuvos partizanų kapas

Lietuvos partizanų kapas

Kryžius

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Šalnos tėvūnijos Lukšto būrio partizanai, išduoti MGB agento „Rimo“-Jono Vaitkaus ir MGB agento „Pušies“-Juozo Mikašausko, žuvę 1952-02-18 kautynėse su MGB apsaugos kariuomenės kareiviais ir MGB Rietavo skyriaus stribų grupe Šilų miške, Rietavo r., įrengtame bunkeryje: Šalnos tėvūnijos vadas, nuo 1950 m., Algirdas Liatukas-Vasaris, Žalgiris, Leono, g. 1920 m. Pykaičiuose, Laukuvos vlsč., partizanavęs nuo 1948 m., Juozas Matutis-Laimutis, g. 1922 m. Degučiuose, Šilalės vlsč., nuo 1950 m. Lūkšto būrio partizanų ryšininkas, vėliau - šio būrio partizanas, Alfonsas Pudžemis (Pudžemys)-Arimantas, Juozo, g. 1929-05-28 Alkupyje, Kvėdarnos vlsč., gyv. Vabalų k., Rietavo vlsč., Šalnos tėvūnijos štabo ryšininkas, nuo 1950 m. balandžio mėn. šios tėvūnijos Lūkšto būrio partizanas. Jam 2000-03-10 pripažintas kario savanorio statusas, Juozas Vitkus-Aidas, Uršulės, g. 1929 m. Leviškiuose, Šilalės vlsč., partizanavęs nuo 1950 m., Konstancija Žilienė Stankutė-Laima, Juodaakė, Zubrienė, Petro, g. 1922-11-12 Vaitkaičių k., Laukuvos vlsč., partizanavusi nuo 1949 (1951 ?) m. gruodžio mėn. Jai 2000-06-23 pripažintas karės savanorės statusas. Sužeistas ir suimtas partizanas Pranas Kromelis-Šalis, Jono, g. 1925 m., gyv. Dirkintuose, Šilalės vlsč., nuo 1948 m. Kęstučio apygardos Rūtenio būrio ryšininkas, nuo 1950 m. Lūkšto būrio partizanas, po dviejų dienų, 1952-02-20, miręs ligoninėje. Žuvusiųjų partizanų kūnai išniekinti Rietave, vėliau ten pat kalkių duobėje užkasti, 1990-10-18 palaikai atkasti ir palaidoti Rietavo kapinėse (Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta, u. k. 38568, Girėnų k., Rietavo sav.). 2010-09-23 Rietavo dvaro teritorijoje, vykdant Rietavo dvaro restauracijos darbus, rasti 5 (penkių) partizanų palaikai. Bendradarbiaujant LGGRTC ir valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Medicinos kriminalistikos laboratorijai, identifikuoti: Rietavo r. Žadvainių miške įrengtame bunkeryje, 1952-01-26 kautynėse su MGB kariuomenės 4-ojo vidaus apsaugos būrio kareiviais, Rietavo ir Kretingos r. skyrių stribais žuvę Žemaičių apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos Pilies būrio grupės partizanai: Kęstučio (nuo 1951 m. pabaigos - Žemaičių) apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos Pilies būrio grupės vadas Antanas Kontrimas-Parama, Tomas, Antano, g. 1909 m. Spraudžio k., Rietavo vlsč., Telšių aps. Jam 1999-03-01 pripažintas kario savanorio statusas, tos pačios apygardos, rinktinės, būrio Paramos skyriaus partizanų ryšininkas, nuo 1946 m., nuo 1949-05 - šios grupės partizanas Antanas Gedmintas-Lakštutis, Juozapo, g. 1931 m. Spraudžio k., Rietavo vlsč. Jam 1999-04-27 pripažintas kario savanorio statusas, Kęstučio apygardos partizanas, nuo 1946 m., Pranciškus (Pranas) Grauslys-Pavasaris, Petro, g. 1912-09-27 Gedavainių k., Rietavo vlsč., Dariaus tėvūnijos Pilies būrio Paramos skyriaus ryšininkė, nuo 1947 m., nuo 1949 m. šios grupės partizanė Ona Kalniūtė Juškienė-Onutė, Juozo, g. 1923-01-18 Rindžių k., Rietavo vlsč., gyv. Spraudžio k. Jai 2001-11-05 pripažintas karės savanorės statusas, Pilies būrio Paramos grupės partizanas, nuo 1949-03-27, Juozas Oželis-Dagilis, Juozo, g. 1923-06-01 Lekiškės k., Švėkšnos vlsč., Tauragės aps. Jam 2005-04-29 pripažintas kario savanorio statusas. 2012-01-12 partizanų palaikai buvo pašarvoti Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, jie iškilmingai palaidoti Rietavo kapinėse. 1990-10 Rietavo dvaro teritorijoje surasti, ištirti ir 1990-10-15 šiuose kapuose palaidoti 13 (trylikos) neišaiškintų žmonių/partizanų palaikai. 1991-11-03 čia palaidoti 4 (keturių) neišaiškintų partizanų palaikai.

Šaltinis: http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Rietavas_paminklai.htm

Kontaktai

Lietuvos partizanų kapas

(8-448) 73221


Plungės g. 77C, Rietavas (View map)Grįžti