Profiliai / Girėnų poilsio, sporto zona

Girėnų poilsio,sporto zona

Poilsio, sporto zona

2008 m. įre­gist­ruo­ta Gi­rė­nų ben­druo­me­nė, ta­da jie įgy­ven­di­no ir pir­mą­jį sa­vo pro­jek­tą pa­gal Vie­tos veik­los gru­pės vyk­do­mą „Le­a­der“ pro­gra­mą „Lais­va­lai­kio ir spor­to vie­tos su­kū­ri­mas Gi­rė­nų kai­me“. Jis kai­na­vo 220 tūkst. li­tų. 50 arų te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­so­din­ta me­de­liais, įreng­ta šiuo­lai­ki­nė dau­gia­funk­cinė spor­to aikš­te­lė, iš­klo­ta itin ko­ky­biš­ka dirb­ti­nė dan­ga. Čia jau­ni­mas ga­li žais­ti krep­ši­nį, tin­kli­nį, lau­ko te­ni­są. Taip pat bu­vo pa­sta­ty­ta po­il­siui skir­ta pa­vė­si­nė, su­jung­ta su deng­ta te­ra­sa – sce­na. Prie te­ra­sos ir spor­to aikš­te­lės įreng­ti sir­ga­liams ar žiū­ro­vams skir­ti suo­lai. Pa­vė­si­nė­je yra ir di­džiu­lis sta­las, prie ku­rio su­sė­da ben­druo­me­nės na­riai, surengę pa­si­ta­ri­mą ar ko­kį ki­tą su­si­bū­ri­mą. Bū­tent nuo tų me­tų ir pra­dė­jo skleis­tis vi­sas Gi­rė­nų gro­žis. 

Kontaktai

Girėnų poilsio, sporto zona

(8448) 68256Grįžti